newsletter
facebook

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY LAVISTA WOJSŁAW SPÓŁKA JAWNA

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Biurem Podróży Lavista Wojsław, Brożek Spółka Jawna, Nowy Sącz, ul. Lwowska 32, zwanym dalej BP Lavista - o udział w imprezie turystycznej, następuje w momencie podpisania "Umowy - zgłoszenia" przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu oraz przedstawiciela BP Lavista lub upoważnionej agencji.
 2. BP LaVista zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi świadczeń określonych w programie imprezy. W przypadku braku realizacji określonych w programie świadczeń, Uczestnikowi zostanie zaproponowane świadczenie zastępcze lub zwrot wartości świadczeń niezrealizowanych. Załącznikiem do umowy jest program imprezy określający świadczenia zawarte w cenie oraz pisemne potwierdzenie gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wniesionym wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych (w takich przypadkach należy zwrócić się do Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, który jest beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej). BP Lavista posiada gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki wystawioną przez AXA TUiR S.A.
 3. Wszyscy klienci uczestniczący w imprezach turystycznych BP Lavista są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej nr 8612 zawartej między BP Lavista jako organizatorem imprez turystycznych a AXA TUiR S.A. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, zakres i sumy ubezpieczenia są następujące:
  a) w przypadku imprez zagranicznych suma ubezpieczenia wynosi na osobę:
  • 10.000 euro z tytułu kosztów leczenia,
  • 5.000 euro z tytułu kosztów ratownictwa,
  • 2.000 euro z tytułu NWI (inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku),
  • 1.000 euro z tytułu NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku),
  • 200 euro z tytułu utraty bagażu,
  b) w przypadku imprez krajowych suma ubezpieczenia wynosi na osobę:
  • 10.000 PLN z tytułu inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • 5.000 PLN z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  Uczestnik podpisując "Umowę - zgłoszenie" potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na udostępnienie na prośbę AXA TUiR S.A. dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzącego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zgadza się na przeprowadzenie badań przez lekarza wskazanego przez AXA TUiR S.A. Uczestnik ma możliwość tylko w momencie podpisania umowy, dodatkowego ubezpieczenia się od "kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie" z przyczyn losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego, a także ubezpieczenia się w zakresie leczenia następstw chorób przewlekłych, gdzie za chorobę przewlekłą uważa się: "chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, leczoną w sposób stały lub okresowy". Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w BP Lavista.
 4. BP Lavista nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji świadczeń związanych z organizacją imprezy turystycznej, powstałe na skutek: działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechać nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Równocześnie BP Lavista będzie się starać zminimalizować koszty spowodowane w/w okolicznościami i podejmie działania zmierzające do usunięcia tych utrudnień, lub do zaoferowania klientom świadczeń zastępczych.
 5. UUczestnik zobowiązany jest do stawienia się na miejsce zbiórki podane w "Umowie-zgłoszeniu" w określonym czasie, z ważnymi dokumentami podróży. Miejsca w autokarze będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń.
 6. Osoby do lat 18 mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Przy podpisywaniu "Umowy-zgłoszenia", Uczestnik dokonuje wpłaty. Jej wysokość jest zależna od terminu podpisania umowy i wynosi odpowiednio:
  • 10% ceny imprezy turystycznej jeśli umowa jest podpisana na więcej niż 90 dni przed terminem wyjazdu na imprezę turystyczną,
  • 30% ceny imprezy, jeśli umowa jest podpisana na między 30 a 90 dniem przez terminem wyjazdu na imprezę turystyczną,
  • 100% ceny imprezy, jeśli umowa jest podpisana na mniej niż 30 dni przez terminem wyjazdu na imprezę turystyczną.
  W przypadku wpłaty (wpłat) zaliczki (zaliczek), Uczestnik zobowiązuje się dokonać dopłaty (dopłat) do pełnej kwoty wg powyższego harmonogramu. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w siedzibie BP Lavista, gotówką u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na konto BP Lavista.
 8. W przypadku odwołania imprezy turystycznej BP Lavista zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Uczestnika o tym fakcie i zaproponowania mu świadczenia zastępczego. Uczestnik ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia propozycji świadczenia zastępczego. W przypadku odrzucenia propozycji świadczenia zastępczego BP Lavista zwraca Uczestnikowi pełną wpłatę za odwołaną imprezę. Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed dniem planowanego wyjazdu.
 9. W przypadkach szczególnych i ważnych: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrost kursów walut, BP Lavista ma prawo do zmiany ceny. Zmiana taka musi być uzasadniona w/w warunkami. BP Lavista zobowiązuje się wówczas niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika. Uczestnik po otrzymaniu informacji o zmianie warunków, zobowiązany jest w terminie do trzech dni powiadomić BP Lavista o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany jest jako akceptacja nowych warunków. BP Lavista gwarantuje, że w terminie krótszym niż 21 dni przez datą wyjazdu, ustalona cena imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie.
 10. Uczestnik ma prawo do zabrania jednego bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg (dotyczy wycieczek autokarowych).
 11. BP Lavista nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy turystycznej przez jej uczestników.
 12. W trakcie trwania imprezy, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota-przewodnika, a szczególnie dotrzymywać terminów zbiórek oraz każdorazowo informować pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
 13. ma prawo do rezygnacji z imprezy turystycznej. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
 14. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie BP Lavista potrąca z wpłat Uczestnika rzeczywiście poniesione koszty, które nie mogą być wyższe niż:
  • 10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału, w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • 25% ceny imprezy w razie rezygnacji na 22 - 29 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • 50% ceny imprezy w razie rezygnacji na 15 - 21 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • 75% ceny imprezy w razie rezygnacji na 8 - 14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • 100% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w przypadku niestawienia się na imprezę turystyczną w określonym w "Umowie - zgłoszeniu" miejscu i czasie.
 15. Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału na imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia, jeśli osoba ta przejmie jednocześnie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym wyjazdem. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie pisemnej.
 16. Reklamacje powinny być zgłoszone pilotowi-przewodnikowi niezwłocznie po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku nie załatwienia reklamacji, uczestnik powinien zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres biura w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy. BP Lavista odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 17. Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.
 18. W sprawach nie uregulowanych "Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.


Pobierz:   Warunki uczestnictwa       Umowa - zgłoszenie