Biuro podróży LaVista - Nowy S±cz
newsletter
facebook

OGLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRӯY LAVISTA WOJSAW SPӣKA JAWNA

 1. Zawarcie umowy pomidzy Uczestnikiem, a Biurem Podry Lavista Wojsaw, Broek Spka Jawna, Nowy Scz, ul. Lwowska 32, zwanym dalej BP Lavista - o udzia w imprezie turystycznej, nastpuje w momencie podpisania "Umowy - zgoszenia" przez Uczestnika lub osob wystpujc w jego imieniu oraz przedstawiciela BP Lavista lub upowanionej agencji.
 2. BP LaVista zobowizuje si do zapewnienia uczestnikowi wiadcze okrelonych w programie imprezy. W przypadku braku realizacji okrelonych w programie wiadcze, Uczestnikowi zostanie zaproponowane wiadczenie zastpcze lub zwrot wartoci wiadcze niezrealizowanych. Zacznikiem do umowy jest program imprezy okrelajcy wiadczenia zawarte w cenie oraz pisemne potwierdzenie gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztw powrotu klientw do kraju, a take zwrotu wniesionym wpat w razie niewykonania zobowiza umownych (w takich przypadkach naley zwrci si do Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, ktry jest beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej). BP Lavista posiada gwarancj ubezpieczeniow organizatora turystyki wystawion przez AXA TUiR S.A.
 3. Wszyscy klienci uczestniczcy w imprezach turystycznych BP Lavista s ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej nr 8612 zawartej midzy BP Lavista jako organizatorem imprez turystycznych a AXA TUiR S.A. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, zakres i sumy ubezpieczenia s nastpujce:
  a) w przypadku imprez zagranicznych suma ubezpieczenia wynosi na osob:
  • 10.000 euro z tytuu kosztw leczenia,
  • 5.000 euro z tytuu kosztw ratownictwa,
  • 2.000 euro z tytuu NWI (inwalidztwo w nastpstwie nieszczliwego wypadku),
  • 1.000 euro z tytuu NWS (mier w nastpstwie nieszczliwego wypadku),
  • 200 euro z tytuu utraty bagau,
  b) w przypadku imprez krajowych suma ubezpieczenia wynosi na osob:
  • 10.000 PLN z tytuu inwalidztwa w nastpstwie nieszczliwego wypadku,
  • 5.000 PLN z tytuu mierci w nastpstwie nieszczliwego wypadku.
  Uczestnik podpisujc "Umow - zgoszenie" potwierdza, e zapozna si z Oglnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraa zgod na udostpnienie na prob AXA TUiR S.A. dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzcego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zgadza si na przeprowadzenie bada przez lekarza wskazanego przez AXA TUiR S.A. Uczestnik ma moliwo tylko w momencie podpisania umowy, dodatkowego ubezpieczenia si od "kosztw rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie" z przyczyn losowych takich jak nieszczliwy wypadek, nage zachorowanie, przedwczesny pord, mier osoby bliskiej, powana szkoda w mieniu ubezpieczonego, a take ubezpieczenia si w zakresie leczenia nastpstw chorb przewlekych, gdzie za chorob przewlek uwaa si: "chorob majc dugotrway przebieg, trwajc zwykle miesicami lub latami, leczon w sposb stay lub okresowy". Oglne warunki ubezpieczenia s dostpne w BP Lavista.
 4. BP Lavista nie ponosi odpowiedzialnoci za utrudnienia w realizacji wiadcze zwizanych z organizacj imprezy turystycznej, powstae na skutek: dziaaniem lub zaniechaniem klienta, dziaaniem lub zaniechaniem osb trzecich, nie uczestniczcych w wykonywaniu usug przewidzianych w umowie, jeeli tych dziaa lub zaniecha nie mona byo przewidzie ani unikn, albo si wysz. Rwnoczenie BP Lavista bdzie si stara zminimalizowa koszty spowodowane w/w okolicznociami i podejmie dziaania zmierzajce do usunicia tych utrudnie, lub do zaoferowania klientom wiadcze zastpczych.
 5. UUczestnik zobowizany jest do stawienia si na miejsce zbirki podane w "Umowie-zgoszeniu" w okrelonym czasie, z wanymi dokumentami podry. Miejsca w autokarze bd przydzielane wg kolejnoci zgosze.
 6. Osoby do lat 18 mog uczestniczy w imprezach wycznie pod opiek osb dorosych.
 7. Przy podpisywaniu "Umowy-zgoszenia", Uczestnik dokonuje wpaty. Jej wysoko jest zalena od terminu podpisania umowy i wynosi odpowiednio:
  • 10% ceny imprezy turystycznej jeli umowa jest podpisana na wicej ni 90 dni przed terminem wyjazdu na imprez turystyczn,
  • 30% ceny imprezy, jeli umowa jest podpisana na midzy 30 a 90 dniem przez terminem wyjazdu na imprez turystyczn,
  • 100% ceny imprezy, jeli umowa jest podpisana na mniej ni 30 dni przez terminem wyjazdu na imprez turystyczn.
  W przypadku wpaty (wpat) zaliczki (zaliczek), Uczestnik zobowizuje si dokona dopaty (dopat) do penej kwoty wg powyszego harmonogramu. Wpaty mog by dokonywane gotwk w siedzibie BP Lavista, gotwk u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na konto BP Lavista.
 8. W przypadku odwoania imprezy turystycznej BP Lavista zobowizuje si do natychmiastowego powiadomienia Uczestnika o tym fakcie i zaproponowania mu wiadczenia zastpczego. Uczestnik ma prawo do przyjcia lub odrzucenia propozycji wiadczenia zastpczego. W przypadku odrzucenia propozycji wiadczenia zastpczego BP Lavista zwraca Uczestnikowi pen wpat za odwoan imprez. Odwoanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum uczestnikw moe nastpi najpniej na 10 dni przed dniem planowanego wyjazdu.
 9. W przypadkach szczeglnych i wanych: wzrost kosztw transportu, wzrost opat urzdowych, podatkw, opat nalenych za takie usugi, jak lotniskowe, zaadunkowe lub przeadunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrost kursw walut, BP Lavista ma prawo do zmiany ceny. Zmiana taka musi by uzasadniona w/w warunkami. BP Lavista zobowizuje si wwczas niezwocznie powiadomi o tym Uczestnika. Uczestnik po otrzymaniu informacji o zmianie warunkw, zobowizany jest w terminie do trzech dni powiadomi BP Lavista o przyjciu lub odrzuceniu nowych warunkw. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany jest jako akceptacja nowych warunkw. BP Lavista gwarantuje, e w terminie krtszym ni 21 dni przez dat wyjazdu, ustalona cena imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie.
 10. Uczestnik ma prawo do zabrania jednego bagau do 25 kg oraz bagau podrcznego do 5 kg (dotyczy wycieczek autokarowych).
 11. BP Lavista nie odpowiada za ewentualne szkody wyrzdzone w trakcie trwania imprezy turystycznej przez jej uczestnikw.
 12. W trakcie trwania imprezy, Uczestnik jest zobowizany do przestrzegania polece pilota-przewodnika, a szczeglnie dotrzymywa terminw zbirek oraz kadorazowo informowa pilota o zamiarze oddalenia si od grupy.
 13. ma prawo do rezygnacji z imprezy turystycznej. Rezygnacj naley zoy w formie pisemnej.
 14. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziau w imprezie BP Lavista potrca z wpat Uczestnika rzeczywicie poniesione koszty, ktre nie mog by wysze ni:
  • 10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziau, w terminie powyej 30 dni przed rozpoczciem imprezy,
  • 25% ceny imprezy w razie rezygnacji na 22 - 29 dni przed rozpoczciem imprezy,
  • 50% ceny imprezy w razie rezygnacji na 15 - 21 dni przed rozpoczciem imprezy,
  • 75% ceny imprezy w razie rezygnacji na 8 - 14 dni przed rozpoczciem imprezy,
  • 100% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie poniej 7 dni przed rozpoczciem imprezy lub w przypadku niestawienia si na imprez turystyczn w okrelonym w "Umowie - zgoszeniu" miejscu i czasie.
 15. Uczestnik moe przenie na inn osob speniajc warunki udziau na imprezie, wszystkie przysugujce mu z tytuu niniejszej umowy uprawnienia, jeli osoba ta przejmie jednoczenie wszystkie wynikajce z tej umowy obowizki pod warunkiem, e przeniesienie praw nastpi najpniej na jeden dzie roboczy przed planowanym wyjazdem. Zgoszenie to musi nastpi w formie pisemnej.
 16. Reklamacje powinny by zgoszone pilotowi-przewodnikowi niezwocznie po wystpieniu ewentualnych nieprawidowoci. W przypadku nie zaatwienia reklamacji, uczestnik powinien zgosi reklamacj w formie pisemnej na adres biura w terminie do 30 dni od daty zakoczenia imprezy. BP Lavista odpowie na zgoszon reklamacj w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 17. Strony bd dy do rozwizania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia spr bdzie rozstrzyga waciwy sd.
 18. W sprawach nie uregulowanych "Oglnymi Warunkami Uczestnictwa" maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o usugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 z pniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.


Pobierz:   Warunki uczestnictwa       Umowa - zgoszenie