Biuro podróży LaVista - Nowy S±cz
newsletter
facebook


OFERTY SPECJALNE DLA SZK?

Szanowni Pa?stwo!

Biuro Podr?y LAVISTA ma przyjemno? przedstawi? ofert? wycieczek autokarowych dla m?odzie?y szkolnej w formie katalogu elektronicznego. W dobie Internetu doszlimy do wniosku, ?e poza tradycyjnym katalogiem drukowanym, zaprezentujemy nasze propozycje w formacie PDF, do pobrania z naszej strony lavista.pl. Ponadto ka?da wycieczka b?dzie na naszej stronie internetowej zaprezentowana osobno, z mo?liwoci wydrukowania wybranej oferty. Dzi?ki temu mo?emy na bie?co reagowa? na zmiany cen wiadcze?, dokonywa? aktualizacji i wprowadza? nowoci.

Umieszczamy tu mo?liwie du? liczb? r?nych wycieczek wraz z podstawowymi informacjami dotyczcymi programw i cen oraz wiadcze? gwarantowanych w cenie. Dla zainteresowanych BP LAVISTA przedstawia szczeg?owy program specjalny, uwzgl?dniajcy sugestie dotyczce zwiedzania, wiadcze? oraz liczby uczestnikw. Przedstawione tu propozycje, to tylko wybr spord wielu ofert. Biuro LAVISTA organizuje tak?e wycieczki "na ?yczenie" - do wybranego przez Was miasta czy regionu w kraju i za granic.

Biorc pod uwag? sugestie naszych klientw, skalkulowalimy ceny dla grup o r?nej wielkoci: od ma?ych 15-osobowych, do 46-osobowych i wi?kszych. Do Waszej dyspozycji oddajemy du?e autokary o liczbie miejsc pasa?erskich od 50 do 69, ma?e autokary 25 - 29-miejscowe oraz 14 - 19-osobowe mikrobusy.

Na wszystkich wycieczkach szkolnych gwarantujemy GRATISOWE miejsca dla opiekunw. Ich liczba jest ka?dorazowo uzgadniana z klientami i uzale?niona od wielkoci grupy i charakteru wycieczki.

Do naszej oferty regularnie wprowadzamy nowoci. Tak?e tym razem wrd naszych wycieczek znajdziecie kilka nowatorskich propozycji, np. PARK MITOLOGII w Zatorze, cykle wycieczek: NASZA MA?A OJCZYZNA, SZLAK UNESCO, GRSKIE PARKI NARODOWE, nowe programy w KRAKOWIE - m.in. GRA MIEJSKA, lista UNESCO, PAINTBALL i wiele innych. Szczeglnie gorco polecamy wyjazdy do muzew obj?tych akcj Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "MUZEUM ZA Z?OTWK?". Dzi?ki temu nasze wycieczki s ta?sze o kilkanacie z?otych.

Wycieczki dla m?odzie?y szkolnej staramy si? organizowa? w taki sposb, aby przynios?y uczestnikom nie tylko rado? i wypoczynek, ale da?y im co wi?cej - korzyci z poznania nowych miejsc, ciekaw wiedz?. Dzi?ki wieloletniemu dowiadczeniu, wsp?pracy z Ko?ami Przewodnikw PTT i PTTK oraz renomowanymi firmami przewozowymi, gwarantujemy wiadczenia na wysokim poziomie - profesjonaln organizacj? wycieczek, bezpiecze?stwo podczas transportu, zwiedzania i zaj??, ciekawe programy, fachow opiek? pilotw i przewodnikw. Stale powi?kszajce si? grono naszych sta?ych klientw jest wiadectwem us?ug wysokiej jakoci.

W razie jakichkolwiek pyta?, lub wtpliwoci prosimy o kontakt z naszym biurem - osobicie, telefonicznie, czy drog e-mailow. Ch?tnie odpowiemy na ka?de pytanie.

Uwaga: niektre numery wycieczek z katalogu tradycyjnego i internetowego r?ni si?, sprawdzajc ceny prosimy wi?c zwraca? uwag? tak?e na tytu? wycieczki.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z us?ug Biura Podr?y LAVISTA.

Marek Wojs?aw

*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***

Aktualna oferta:

JEDNODNIOWE WYCIECZKI KRAJOWE

JEDNODNIOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

WIELODNIOWE WYCIECZKI KRAJOWE

WIELODNIOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

Pobierz ca?y katalog tutaj.